مدیر:شرکت سبدگردان سهم آشنا
متولی:موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
حسابرس:موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری:حمید قادری
تاریخ محاسبه:
صدور:
ابطال:
آماری:
کل ارزش خالص:
تعداد واحدها:
تعداد واحدها ممتاز:
تعداد واحدها عادی:


روند ارزش خالص دارائی‌های ترکیبی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم