مدیر:شرکت سبدگردان سهم آشنا
متولی:موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس:موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیرسرمایه گذاری:زینب حاجی زاده حریص
تاریخ محاسبه:
صدور:
ابطال:
آماری:
کل ارزش خالص:
تعداد واحدها:
تعداد واحدها ممتاز:
تعداد واحدها عادی:


روند ارزش خالص دارائی‌های ترکیبی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم