مراحل سرمایه گذاری
راهنمای نحوه صدور سرمایه گذاری

١ ) مراجعه به یکی از شعب صندوق و تکمیل فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری
٢ ) ارائه مدارک هویتی / معرفینامه یا وکالتنامه
٣ ) واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق
٤ ) دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر