امیدنامه


اميدنامه صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم ، در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

فایل امیدنامه
تغییرات امیدنامه مورخ 24-10-96
تغییرات امیدنامه مورخ 22-12-96
تغییرات امیدنامه مورخ 08-02-97
تغییرات امیدنامه مورخ 21-05-97
تغییرات امیدنامه مورخ 01-07-97
تغییرات امیدنامه مورخ 01-08-97
تغییرات امیدنامه مورخ 10-09-97
تغییرات امیدنامه مورخ 28-09-97
تغییرات امیدنامه مورخ 10-11-97
تغییرات امیدنامه مورخ 11-02-98
تغییرات امیدنامه مورخ 28-02-98
تغییرات امیدنامه مورخ 16-06-98
تغییرات امیدنامه مورخ 27-05-98
تغییرات امیدنامه مورخ 02-09-98
تغییرات امیدنامه مورخ 23-09-98
تغییرات امیدنامه مورخ 06-11-98
تغییرات امیدنامه مورخ 08-10-98

تغییرات امیدنامه مورخ 26-11-98

تغییرات امیدنامه مورخ 24-12-98

تغییرات امیدنامه مورخ 03-02-99

تغییرات امیدنامه مورخ 07-05-99

تغییرات امیدنامه مورخ 29-06-99

تغییرات امیدنامه مورخ 13-07-99

تغییرات امیدنامه مورخ 16-07-99

تغییرات امیدنامه مورخ 22-07-99 

تغییرات امیدنامه مورخ 23-07-99

تغییرات امیدنامه مورخ 06-08-99

تغییرات امیدنامه مورخ 20-08-99

تغییرات امیدنامه مورخ 28-08-99

تغییرات امیدنامه مورخ 12-09-99

تغییرات امیدنامه مورخ 29-09-99

تغییرات امیدنامه مورخ 14-10-99

تغییرات امیدنامه مورخ 27-10-99

تغییرات امیدنامه مورخ 11-11-99

تغییرات امیدنامه مورخ 18-01-00

تغییرات امیدنامه مورخ 08-03-00

تغییرات امیدنامه مورخ 31-03-00

تغییرات امیدنامه مورخ 05-04-00

تغییرات امیدنامه مورخ 16-04-00

تغییرات امیدنامه مورخ 16-04-00 ساعت 15

امیدنامه نهایی