اخبار

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور افزودن و حذف نمادو اصلاح تعهدات ، مورخ 9 آذر 1400 ساعت 10:00 در محل صندوق به آدرس سعادت آباد خیابان بهزاد کوچه هشتم پ 27 برگزار می گردد

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی مهر ماه 1400 در تارنما و کدال

  انتشار صورت وضعیت پرتفوی مهر ماه 1400 در تارنما و کدال

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم  به منظور تغییر ماده 7 اساسنامه ،  مورخ 1400/08/05 ساعت 15:00 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید

   

  اسامی حاضرین

   

  خانم هستی کاخی  (رییس مجمع)

   

  آقای علی اسماعیلی (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  خانم سعیده امیر احمدی  (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  آقای مسعود شرفی (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

   (خانم محدثه علی بابائی (دبیر مجمع

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم  به منظور تغییر رکن متولی ،  مورخ 1400/08/01 ساعت 15:00 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید

   

  اسامی حاضرین

   

  آقای مسعود شرفی (رییس مجمع)

   

  آقای علی اسماعیلی (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  خانم سعیده امیر احمدی  (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  آقای سهراب حسین زاده (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

   (خانم محدثه علی بابائی (دبیر مجمع

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم  به منظور تغییر هزینه متولی ،  مورخ 1400/08/01 ساعت 16:00 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید

   

  اسامی حاضرین

   

  آقای مسعود شرفی (رییس مجمع)

   

  آقای علی اسماعیلی (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  خانم سعیده امیر احمدی  (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  آقای سهراب حسین زاده (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

   (خانم محدثه علی بابائی (دبیر مجمع

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور تغییر ماده اساسنامه، مورخ 5 آبان 1400 ساعت 15:00 در محل صندوق به آدرس سعادت آباد خیابان بهزاد کوچه هشتم پ 27 برگزار می گردد

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور تغییر متولی، مورخ 1 آبان 1400 ساعت 15:00 در محل صندوق به آدرس سعادت آباد خیابان بهزاد کوچه هشتم پ 27 برگزار می گردد

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظورتغییر هزینه های صندوق، مورخ 1 آبان 1400 ساعت 16:00 در محل صندوق به آدرس سعادت آباد خیابان بهزاد کوچه هشتم پ 27 برگزار می گردد

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به شهریور ماه 1400 در تارنما و کدال

  صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به شهریور ماه 1400 در تارنما و کدال منتشر شد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم  به منظور خروج نماد ،  مورخ 1400/07/06 ساعت 15:00 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید

   

  اسامی حاضرین

   

  آقای احسان جنگجوی (رییس مجمع)

   

  آقای علی اسماعیلی (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  آقای حمید قادری  (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  آقای مسعود شرفی (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

   (خانم محدثه علی بابائی (دبیر مجمع

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور حذف نماد، مورخ 6 مهر 1400 ساعت 15:00 در محل صندوق به آدرس سعادت آباد خیابان بهزاد کوچه هشتم پ 27 برگزار می گردد

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  :به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظواصلاح تعهدات بازارگردانی،  مورخ 1400/06/23 ساعت 15:00 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید

   

  اسامی حاضرین

   

  آقای احسان جنگجوی (رییس مجمع)

   

  آقای علی اسماعیلی (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  خانم سعیده امیر احمدی  (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  آقای مسعود شرفی (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

   (خانم محدثه علی بابائی (دبیر مجمع

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور تصویب صورتهای مالی ، انتخاب حسابرس و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار،  مورخ 1400/06/27 ساعت 15:00 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید:

   

  اسامی حاضرین

   

  آقای مسعود شرفی (رییس مجمع)

   

  آقای علیرضا شهریاری (نماینده حسابرس)

   

  خانم سمیرا نوری  (نماینده متولی)

   

  آقای حمید قادری (ناظر/نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  خانم محدثه علی بابائی (دبیر مجمع)

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظواصلاح تعهدات بازارگردانی،  مورخ 1400/06/23 ساعت 15:00 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید:

   

  اسامی حاضرین

   

  آقای احسان جنگجوی (رییس مجمع)

   

  آقای علی اسماعیلی (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  خانم سعیده امیر احمدی  (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  آقای مسعود شرفی (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  خانم محدثه علی بابائی (دبیر)

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظورتغییر هزینه های صندوق، مورخ 3 مهر1400 ساعت 15:00 در محل صندوق به آدرس سعادت آباد خیابان بهزاد کوچه هشتم پ 27 برگزار می گردد

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور اصلاح تعهدات بازارگردانی، مورخ 23 شهریور 1400 ساعت 15:00 در محل صندوق به آدرس سعادت آباد خیابان بهزاد کوچه هشتم پ 27 برگزار می گردد

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور افزودن و حذف نماد،  مورخ 1400/06/21 ساعت 15:00 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید:

   

  اسامی حاضرین

   

  آقای احسان جنگجوی (رییس مجمع)

   

  آقای علی اسماعیلی (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  خانم سعیده امیر احمدی  (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  آقای مسعود شرفی (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  خانم محدثه علی بابائی (دبیر)

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور افزودن و حذف نماد، مورخ 21 شهریور 1400 ساعت 15:00 در محل صندوق به آدرس سعادت آباد خیابان بهزاد کوچه هشتم پ 27 برگزار می گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور تصویب صورت‌های مالی، گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1400/03/31 ، انتخاب حسابرس و روزنامه کثیرالانتشار ، مورخ 1400/06/27 ساعت 15:00 در محل صندوق به آدرس سعادت آباد خیابان بهزاد کوچه هشتم پ 27 برگزار می گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به مرداد ماه 1400 در تارنما

  صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به مرداد ماه 1400 در تارنما  منتشر شد.

 • انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی شده) د رتارنما و کدال

  صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی شده) د رتارنما و کدال منتشر شد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور تغییرات اساسنامه صندوق  مورخ 1400/05/19 ساعت 15:00 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید:

   

  اسامی حاضرین

   

  جناب آقای احسان جنگجوی (رییس مجمع)

   

  خانم هستی کاخی (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  آقای مسعود شرفی (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  خانم سعیده امیر احمدی  (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  خانم محدثه علی بابائی (دبیر)

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور تغییرات اساسنامه، مورخ 19 مرداد 1400  ساعت 15:00 در محل صندوق به آدرس سعادت آباد خیابان بهزاد کوچه هشتم پ 27 برگزار می گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به تیر ماه 1400 در تارنما و سایت کدال

  صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به تیر ماه 1400 در تارنما و سایت کدال منتشر شد.

 • انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به خردادماه 1400 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تارنما و سایت کدال

  صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به خردادماه 1400 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تارنما و سایت کدال منتشر شد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور حذف نماد از موارد بازارگردانی صندوق  مورخ 1400/04/16ساعت 8:00 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید:

   

  اسامی حاضرین

   

  جناب آقای شهریار شهمیری (رییس مجمع)

   

  خانم هستی کاخی (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  آقای مسعود شرفی (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، مدیر و سهامدار ممتاز)

   

  آقای حمید قادری  (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  خانم محدثه علی بابائی (دبیر)

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به تغییر هزینه های  صندوق  مورخ 1400/04/16ساعت 15:00 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید:

   

  اسامی حاضرین

   

  جناب آقای شهریار شهمیری (رییس مجمع)

   

  خانم هستی کاخی (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  آقای مسعود شرفی (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، مدیر و سهامدار ممتاز)

   

  آقای حمید قادری  (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  خانم محدثه علی بابائی (دبیر)

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور حذف نماد، مورخ 16 تیر1400 ساعت 08:00 در محل صندوق به آدرس سعادت آباد خیابان بهزاد کوچه هشتم پ 27 برگزار می گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به خردادماه 1400در تارنما و سایت کدال

  انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به خردادماه 1400در تارنما و سایت کدال

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور تغییر هزینه‌های صندوق، مورخ 16 تیر1400 ساعت 15:00 در محل صندوق به آدرس سعادت آباد خیابان بهزاد کوچه هشتم پ 27 برگزار می گردد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور افزودن نماد به موارد بازارگردانی صندوق  مورخ 1400/04/05 ساعت 16:00 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید:

   

  اسامی حاضرین

   

  جناب آقای احسان جنگجوی (رییس مجمع)

   

  خانم هستی کاخی (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  آقای مسعود شرفی (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، مدیر و سهامدار ممتاز)

   

  خانم سعیده امیراحمدی (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  خانم محدثه علی بابائی (دبیر)

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور حذف نماد از موارد بازارگردانی صندوق  مورخ 1400/03/31 ساعت 15:00 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید:

   

  اسامی حاضرین

   

  جناب آقای احسان جنگجوی (رییس مجمع)

   

  خانم هستی کاخی (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  آقای مسعود شرفی (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، مدیر و سهامدار ممتاز)

   

  خانم سعیده امیراحمدی (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  خانم محدثه علی بابائی (دبیر)

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور خروج نماد از موارد بازارگردانی  ، مورخ 31 خرداد 1400 ساعت 15:00 در محل صندوق به آدرس سعادت آباد خیابان بهزاد کوچه هشتم پ 27 برگزار می گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اردیبهشت ماه 1400 در تارنما و سایت کدال

  صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اردیبهشت ماه 1400 در تارنما و سایت کدال منتشر شد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور افزودن و حذف نماد، اصلاح تعهدات بازارگردانی و تغییر در هزینه‌های صندوق مورخ 1400/03/08 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید:

   

  اسامی حاضرین

   

  جناب آقای احسان جنگجوی (رییس مجمع)

   

  خانم هستی کاخی (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  آقای مسعود شرفی (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، مدیر و سهامدار ممتاز)

   

  خانم سعیده امیراحمدی (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  خانم محدثه علی بابائی (دبیر)

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور افزودن و حذف نماد، اصلاح تعهدات نمادهای بازارگردانی  و تغییر هزینه‌های صندوق، مورخ 8 خرداد 1400 ساعت 15:00 در محل صندوق به آدرس سعادت آباد خیابان بهزاد کوچه هشتم پ 27 برگزار می گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به فروردین ماه 1400 در تارنما و سایت کدال

  صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به فروردین ماه 1400 در تارنما و سایت کدال منتشر شد.

 • انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) د رتارنما و کدال

   صورت های مالی و گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) د رتارنما و کدال منتشر شد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور اصلاح تعهدات  مورخ 1400/01/18 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید:

   

  اسامی حاضرین

   

  جناب آقای احسان جنگجوی (رییس مجمع)

   

  آقای شهرام شهمیری (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  آقای مسعود شرفی (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، مدیر و سهامدار ممتاز)

   

  خانم سعیده امیراحمدی (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  خانم محدثه علی بابائی (دبیر)

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور اصلاح تعهدات نمادهای بازارگردانی  و سایر موارد، مورخ 18فروردین 1400 ساعت 11:00 در محل صندوق به آدرس سعادت آباد خیابان بهزاد کوچه هشتم پ 27 برگزار می گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۹ در تارنما و سایت کدال

  انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۹ در تارنما و سایت کدال

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۹ در تارنما و سایت کدال

  انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۹ در تارنما و سایت کدال

   

 • انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی شده) د رتارنما و کدال

  صورت های مالی و گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی شده) در تارنما و کدال منتشر شد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور افزودن نماد  مورخ 11-11-99 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید:

   

  اسامی حاضرین

   

  جناب آقای احسان جنگجوی (رییس مجمع)

   

  خانم هستی کاخی (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  آقای مسعود شرفی (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، مدیر و سهامدار ممتاز)

   

  خانم سعیده امیراحمدی (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

   

  خانم محدثه علی بابائی (دبیر)

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنایکم به منظور افزودن نماد، مورخ 11 بهمن 99 ساعت 15:00 در محل صندوق به آدرس سعادت آباد میدان کاج کوچه هشتم پ 27 برگزار می گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به دی ماه ۱۳۹۹ در تارنما و سایت کدال

  صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به دی ماه ۱۳۹۹ در تارنما و سایت کدال منتشر شد.

 • انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) د رتارنما و کدال

  صورت های مالی و گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) در تارنما و کدال منتشر شد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور افزودن نماد، اصلاح تعهدات بازارگردانی و تغییر هزینه ها  مورخ 27-10-99 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید:

  اسامی حاضرین

  جناب آقای احسان جنگجوی (رییس مجمع)

  خانم هستی کاخی (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

  آقای مسعود شرفی (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، مدیر و سهامدار ممتاز)

  خانم سعیده امیراحمدی (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

  خانم محدثه علی بابائی (دبیر)

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور افزایش سقف ،تغییر در هزینه های صندوق و سایر موارد، مورخ 27 دی 99 ساعت 15:00 در محل صندوق به آدرس سعادت آباد میدان کاج کوچه هشتم پ 27 برگزار می گردد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور افزودن نماد و اصلاح تعهدات بازارگردانی مورخ 14-10-99 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید:

  اسامی حاضرین

  جناب آقای احسان جنگجوی (رییس مجمع)

  خانم هستی کاخی (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

  آقای مسعود شرفی (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، مدیر و سهامدار ممتاز)

  خانم سعیده امیراحمدی (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

  خانم محدثه علی بابائی (دبیر)

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنایکم به منظور افزودن نماد و اصلاح تعهدات بازارگردانی، مورخ 14 دی 99 ساعت 15:00 در محل صندوق به آدرس سعادت آباد میدان کاج کوچه هشتم پ 27 برگزار می گردد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور افزودن نماد و اصلاح تعهدات بازارگردانی مورخ 12-09-99 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید:

  اسامی حاضرین

  جناب آقای احسان جنگجوی (رییس مجمع)

  خانم هستی کاخی (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

  آقای مسعود شرفی (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، مدیر و سهامدار ممتاز)

  خانم سعیده امیراحمدی (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

  خانم محدثه علی بابائی (دبیر)

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور افزودن نماد و اصلاح تعهدات بازارگردانی مورخ 12-09-99 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید:

  اسامی حاضرین

  جناب آقای احسان جنگجوی (رییس مجمع)

  خانم هستی کاخی (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

  آقای مسعود شرفی (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، مدیر و سهامدار ممتاز)

  خانم سعیده امیراحمدی (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

  خانم محدثه علی بابائی (دبیر)

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنایکم به منظور افزودن نماد و سایر موارد، مورخ 12 آذر 99 ساعت 15:00 در محل صندوق به آدرس سعادت آباد میدان کاج کوچه هشتم پ 27 برگزار می گردد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور افزودن نماد و اصلاح تعهدات بازارگردانی مورخ 20-08-99 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید:

  اسامی حاضرین

  جناب آقای احسان جنگجوی (رییس مجمع)

  خانم هستی کاخی (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

  آقای مسعود شرفی (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، مدیر و سهامدار ممتاز)

  خانم سعیده امیراحمدی (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

  خانم محدثه علی بابائی (دبیر)

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنایکم به منظور افزودن نماد و اصلاح تعهدات و سایر موارد، مورخ 20 آبان 99 ساعت 15:00 در محل صندوق به آدرس سعادت آباد میدان کاج کوچه هشتم برگزار می گردد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور افزودن نماد و اصلاح تعهدات بازارگردانی مورخ 06-08-99 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید:

  اسامی حاضرین

  جناب آقای احسان جنگجوی (رییس مجمع)

  خانم هستی کاخی (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

  آقای مسعود شرفی (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، مدیر و سهامدار ممتاز)

  خانم سعیده امیراحمدی (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

  خانم محدثه علی بابائی (دبیر)

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنایکم به منظور افزودن نماد و اصلاح تعهدات، مورخ 6 آبان 99 ساعت 15:00 در محل صندوق به آدرس سعادت آباد میدان کاج کوچه هشتم برگزار می گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1399/07/22

  به اطلاع می رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1399/07/22 ،تغییرات امیدنامه جهت افزودن نماد، تغییر هزینه های صندوق و اصلاح تعهدات بازارگردانی  طی نامه شماره  122/72904 مورخ 1399/07/28 به تایید سازمان بورس اوراق بهاداررسید.جهت اطلاعات بیشتر به قسمت گزارشات ،مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1399/07/23

  به اطلاع می رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1399/07/23 ،تغییرات امیدنامه جهت افزایش سقف واحدهای صندوق  طی نامه شماره  122/72805 مورخ 1399/07/27 به تایید سازمان بورس اوراق بهاداررسید.جهت اطلاعات بیشتر به قسمت گزارشات ،مجامع صندوق مراجعه گردد.

   

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنایکم به منظور افزایش سقف صدور واحدهای عادی سرمایه گذاری صندوق، مورخ 23 مهر 99 ساعت 15:00 در محل صندوق به آدرس سعادت آباد میدان کاج کوچه هشتم برگزار می گردد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور افزایش سقف صدور واحدهای عادی سرمایه گذاری صندوق مورخ 22-07-99 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید:

  اسامی حاضرین

  جناب آقای احسان جنگجوی (رییس مجمع/نماینده سبدگردان سهم آشنا، مدیر و سهامدار ممتاز)

  خانم هستی کاخی (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

  آقای مسعود شرفی (ناظر/نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

  خانم محدثه علی بابائی (دبیر)

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور افزودن نماد،تغییر در هزینه های صندوق و اصلاح تعهدات بازارگردانی مورخ 22-07-99 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید:

  اسامی حاضرین

  جناب آقای احسان جنگجوی (رییس مجمع)

  خانم هستی کاخی (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

  آقای مسعود شرفی (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، مدیر و سهامدار ممتاز)

  خانم سعیده امیراحمدی (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

  خانم محدثه علی بابائی (دبیر)

 • مصوبات مجمع تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1399/07/16

  به اطلاع می رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1399/07/16 ،تغییرات امیدنامه جهت افزودن نماد به نمادهای مورد بازارگردانی  صندوق  طی نامه شماره  122/72648 مورخ 1399/07/21 به تایید سازمان بورس اوراق بهاداررسید.جهت اطلاعات بیشتر به قسمت گزارشات ،مجامع صندوق مراجعه گردد.

   

 • مصوبات مجمع تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1399/06/29

  به اطلاع می رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1399/06/29 تغییرات اساسنامه جهت تمدید فعالیت  صندوق تا 1402/07/18  طی نامه شماره 122/72581 مورخ 1399/07/20 به تایید سازمان بورس اوراق بهاداررسید.جهت اطلاعات بیشتر به قسمت گزارشات ،مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور افزودن نماد مورخ 16-07-99 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید:

  اسامی حاضرین

  جناب آقای احسان جنگجوی (رییس مجمع)

  خانم هستی کاخی (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

  آقای مسعود شرفی (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، مدیر و سهامدار ممتاز)

  خانم سعیده امیراحمدی (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

  خانم محدثه علی بابائی (دبیر)

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1399/07/13

  به اطلاع می رساندبا توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1399/07/13 ،تغییرات امیدنامه جهت افزودن نماد به نمادهای مورد بازارگردانی  صندوق  طی نامه شماره 122/72380مورخ 1399/07/15 به تایید سازمان بورس اوراق بهاداررسید.جهت اطلاعات بیشتر به قسمت گزارشات ،مجامع صندوق مراجعه گردد.

   

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساندمجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنایکم به منظور افزودن نماد ،مورخ16مهر 99 ساعت15:00در محل صندوق به آدرس سعادت آباد میدان کاج کوچه هشتم برگزار می گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساندمجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنایکم به منظور افزودن نماد ،مورخ22مهر 99 ساعت10:00در محل صندوق به آدرس سعادت آباد میدان کاج کوچه هشتم برگزار می گردد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  :به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور افزودن نماد مورخ 13-07-99 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید

  اسامی حاضرین

  خانم هستی کاخی (رییس مجمع/نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

  آقای مسعود شرفی (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، مدیر و سهامدار ممتاز)

  خانم سعیده امیراحمدی (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

  خانم سمیرا پرتوی (ناظر/نماینده موسسه حسابرسی فاطر،متولی)

  خانم محدثه علی بابائی (دبیر)

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به شهریور ماه 1399 در تارنما و سایت کدال

  صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به شهریور ماه 1399 در تارنما و سایت کدال منتشر شد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساندمجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنایکم به منظور اصلاح تعهدات بازارگردانی ،مورخ 13مهر 99 ساعت15:00در محل صندوق به آدرس سعادت آباد میدان کاج کوچه هشتم برگزار می گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1399/06/29

  به اطلاع می رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1399/06/29 ،تغییرات امیدنامه جهت اصلاح تعهدات بازارگردانی طی نامه شماره 122/72101 مورخ 1399/07/09 به تایید سازمان بورس اوراق بهاداررسید.جهت اطلاعات بیشتر به قسمت گزارشات ،مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  :به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور تمدید فعالیت صندوق و اصلاح تعهدات بازارگردانی مورخ 29-06-99 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید

   

  اسامی حاضرین

  خانم هستی کاخی (رییس مجمع/نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

  آقای احسان جنگجوی (ناظر/نماینده سبدگردان سهم آشنا، مدیر و سهامدار ممتاز)

  آقای مسعود شرفی (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز)

  خانم سمیرا پرتوی (ناظر/نماینده موسسه حسابرسی فاطر،متولی)

  خانم صدف ایمانی مقدم (دبیر)

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1399/05/07

  به اطلاع می رساندبا توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1399/05/07 ،تغییرات امیدنامه جهت خروج نمادیاقوت از اوراق موضوع بازارگردانی صندوق  طی نامه شماره 122/70958 مورخ 1399/06/23 به تایید سازمان بورس اوراق بهاداررسید.جهت اطلاعات بیشتر به قسمت گزارشات ،مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا  به منظور تمدید فعالیت صندوق,مورخ 29 شهریور99  ساعت 15:00 در محل صندوق به آدرس سعادت آباد میدان کاج کوچه هشتم پلاک 27برگزار می گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساندمجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنایکم به منظور اصلاح تعهدات بازارگردانی ،مورخ 29شهریور 99 ساعت14:00در محل صندوق به آدرس سعادت آباد میدان کاج کوچه هشتم برگزار می گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1399/05/26

   اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1399/05/26، صورت های مالی دوره یکساله منتهی به 1399/03/31 طی نامه شماره 122/70463 مورخ 1399/06/12 به تأیید سازمان بورس .اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد   

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به مردا ماه 1399 در تارنما و سایت کدال

  صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مرداد ماه 99 در تارنما و سایت کدال قرار گرفت

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می‌رساند مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مبنی بر تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به 1399/03/31 و تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق روز یکشنبه مورخ 1399/05/26 در محل صندوق برگزار گردید. افراد  حاضر: 

   خانم زهرا فرجی شربیانی به نمایندگی از سبدگردان سهم آشنا به سمت رییس مجمع - 

  خانم ساناز ذبیحی طاری به نمایندگی از مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا به سمت ناظر مجمع-

  آقای سهراب حسین زاده به نمایندگی زا کارگزاری سهم آشنا-

  خانم سمیرا پرتوی به نمایدگی از موسسه حسابرسی فاطربه سمت ناظر مجمع-

  آقای علیرضا شهریاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی بیات رایان-

        خانم المیراسادات اشرفی به سمت دبیر-

   

 • دعوت به مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می‌رساند مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مبنی بر تصویب صورت های مالی و گزارش عملکردسالانه منتهی به 1399/03/31 و همچنین تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق روز یکشنبه مورخ 1399/05/26ساعت 15:00 و 16:00 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی (8ام) پلاک 27 برگزار می گردد.

 • انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده) د رتارنما و کدال

  صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده) در تارنما و کدال منتشر شد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به تیرماه 1399 در تارنما و سایت کدال

   صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به تیرماه 1399 در تارنما و سایت کدال بارگذاری شد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گداری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 07-05-99 با حضور 100 درصد سهامداران تشکیل گردید:

   

  اسامی حاضرین"

  خانم هستی کاخی رییس مجمع (نماینده کارگزاری سهم آشنا، سهامدار ممتاز) خانم زهرا فرجی شربیانی ناظر (نماینده سبدگردان سهم آشنا، مدیر و سهامدار ممتاز) خانم سعیده امیراحمدی (نماینده مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامدار ممتاز) خانم سپیده فروتن ناطر (نماینده موسسه حسابرسی فاطر،متولی) خانم المیراسادات اشرفی دبیر

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظورخروج نماد یاقوت، مورخ 1399/05/07ساعت 10 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1399/03/31 حسابرسی نشده در تارنما و سایت کدال

  صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1399/03/31 حسابرسی نشده در تارنما و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به خرداد ماه 1399 در تارنما و سایت کدال

  صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به خرداد ماه 1399 در تارنما و سایت کدال منتشر شد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اردیبهشت ماه 1399 در تارنما و سایت کدال

  صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اردیبهشت ماه 1399 در تارنما و سایت کدال منتشر شد.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1399/02/03

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1399/02/03، تغییرات امیدنامه جهت افزودن نماد غنیلی ، طی نامه شماره 122/64175 مورخ 1399/02/23 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • انتشار اصلاحیه صورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1398/12/29 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تارنما و کدال

    اصلاحیه صورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1398/12/29 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تارنما و کدال منتشر شد

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به فروردین ماه 1399 در تارنما و سایت کدال

  صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به فروردین ماه 1399 در تارنما و سایت کدال مننتشر شد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  ه استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1399/02/03با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: خانم زهرا فرجی شربیانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا (نماینده مدیر و سهامدار ممتاز) (رییس)، خانم هستی کاخی به نمایندگی کارگزاری سهم آشنا (سهامدار ممتاز) (ناظر)، خانم سعیده امیراحمدی به نمایندگی مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا ( سهامدار ممتاز)،خانم سپیده فروتن به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی)(ناظر) وخانم المیرا سادات اشرفی (دبیر)

 • اصلاحیه دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور افزودن نماد غنیلی، روز چهارشنبه مورخ  1399/02/03ساعت 10 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به منظور افزودن نماد غنیلی، مورخ 1399/02/10 ساعت 10 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اسفند ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

  صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به اسفندماه 1398 در تارنما و سایت کدال منتشر شد.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/12/24

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/12/24، تغییرات امیدنامه جهت افزودن نماد یاقوت ، طی نامه شماره 122/62340 مورخ 1399/01/06 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/12/24 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: خانم زهرا فرجی شربیانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا (نماینده مدیر و سهامدار ممتاز) (رییس)، خانم هستی کاخی به نمایندگی کارگزاری سهم آشنا (سهامدار ممتاز) (ناظر)، خانم سعیده امیراحمدی به نمایندگی مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا ( سهامدار ممتاز)،خانم سپیده فروتن به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی)(ناظر) وخانم المیرا سادات اشرفی (دبیر).

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم جهت افزودن نماد به نمادهای مورد بازارگردانی، در روز شنبه مورخ 1398/12/24راس ساعت 10 واقع در سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج،کوچه شهید یعقوبی(هشتم)، پلاک 27، ساختمان سهم‏ آشنا برگزار می گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به بهمن ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

  صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به بهمن ماه 1398 در تارنما و سایت کدال منتشر گردید.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/11/26 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: خانم زهرا فرجی شربیانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا (نماینده مدیر و سهامدار ممتاز) (رییس)، خانم هستی کاخی به نمایندگی کارگزاری سهم آشنا (سهامدار ممتاز) (ناظر)، خانم سعیده امیراحمدی به نمایندگی مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا ( سهامدار ممتاز)،خانم بنفشه حمزه میوه رود به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی)(ناظر) وخانم المیرا سادات اشرفی (دبیر).

 • مصوبات مجمع تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/10/08

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/10/08، تغییرات اساسنامه در راستای اجرای مفاد بخشنامه شماره 12010065 مورخ 1398/10/02، طی نامه شماره 122/60661 مورخ 1398/11/21 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/10/08

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/10/08، تغییرات امیدنامه در راستای اجرای مفاد بخشنامه شماره 12010065 مورخ 1398/10/02، طی نامه شماره 122/60535 مورخ 1398/11/20 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/11/06

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/11/06، تغییرات امیدنامه جهت خروج نمادبترانس ، طی نامه شماره 122/60296 مورخ 1398/11/14 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم جهت تغییر کارمزد مدیر و سایر تغییرات در صلاحیت مجمع، در روز شنبه مورخ 1398/11/26 راس ساعت 10 واقع در سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج،کوچه شهید یعقوبی(هشتم)، پلاک 27، ساختمان سهم‏ آشنا برگزار می گردد.

 • انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1398/09/30صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تارنما

  به اطلاع می رساندصورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1398/09/30 در تاریخ 1398/11/14 در کدال و تارنمای صندوق منتشر گردید.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به دی ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به دی ماه 1398 در تاریخ 1398/11/10 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/11/06 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: خانم زهرا فرجی شربیانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا (نماینده مدیر و سهامدار ممتاز) (رییس)، خانم هستی کاخی به نمایندگی کارگزاری سهم آشنا (سهامدار ممتاز) (ناظر)، خانم سعیده امیراحمدی به نمایندگی مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا ( سهامدار ممتاز)،خانم بنفشه حمزه میوه رود به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی)(ناظر) وخانم المیرا سادات اشرفی (دبیر).

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند شرکت سبدگردان سهم آشنا به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم قصد برگزاری مجمع جهت خروج نماد بترانس از نمادهای مورد بازارگردانی صندوق، در روز یکشنبه مورخ 1398/11/06 راس ساعت 10 واقع در سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج،کوچه شهید یعقوبی(هشتم)،پلاک 27، ساختمان سهم‏آشنا را دارد.

 • انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1398/09/30صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تارنما و کدال

  به اطلاع می رساندصورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1398/09/30 در تاریخ 1398/10/24 در کدال و تارنمای صندوق منتشر گردید.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به آذرماه 1398 در تارنما و سایت کدال

  صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به آذرماه 1398 در تارنما و سایت کدال منتشر شد.

 • دعوت به مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند شرکت سبدگردان سهم آشنا به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم عطف به بخشنامه 12010065 مورخ 02/10/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار، قصد برگزاری مجمع جهت تصمیم گیری در خصوص چگونگی انتشار الکترونیکی آگهی ها و اطلاعیه های صندوق سرمایه گذاری مذکور در روز یکشنبه مورخ 08/10/1398 راس ساعت 15 و 15:30 واقع در سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج،کوچه شهید یعقوبی(هشتم)،پلاک 27، ساختمان سهم‏آشنا را دارد.

 • تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/10/08 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: خانم زهرا فرجی شربیانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا (نماینده مدیر و سهامدار ممتاز) (رییس)، خانم هستی کاخی به نمایندگی کارگزاری سهم آشنا (سهامدار ممتاز) (ناظر)، خانم سعیده امیراحمدی به نمایندگی مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا ( سهامدار ممتاز)،خانم سپیده فروتن به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی)(ناظر) وخانم زالمیرا سادات اشرفی (دبیر).

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/09/23

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/09/23 ، تغییرات امیدنامه جهت خروج نمادهای "زکشت" و "سرچشمه"، طی نامه شماره 122/58375 مورخ 1398/10/02 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/09/23 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: آقای علی پاک به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا (نماینده مدیر و سهامدار ممتاز) (رییس)، خانم هستی کاخی به نمایندگی کارگزاری سهم آشنا (سهامدار ممتاز) (ناظر)، خانم سعیده امیراحمدی به نمایندگی مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا ( سهامدار ممتاز)،خانم سپیده فروتن به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی)(ناظر) وخانم زهرا فرجی شربیانی(دبیر).

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم جهت تغییرات امیدنامه روز شنبه مورخ 1398/09/23 ساعت 10 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/09/02

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/09/02 ، تغییرات امیدنامه جهت افزودن نماد جدید، طی نامه شماره 122/57179 مورخ 1398/09/09 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به آبانماه 1398 در تارنما و سایت کدال

  صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به آبانماه 1398 در تارنما و سایت کدال منتشر گردید.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/09/02 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: آقای علی پاک به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا (نماینده مدیر و سهامدار ممتاز) (رییس)، آقای ابوالقاسم آقادوست به نمایندگی کارگزاری سهم آشنا (سهامدار ممتاز) (ناظر)، آقای شهریار شهمیری به نمایندگی مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا ( سهامدار ممتاز)،خانم سپیده فروتن به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی)(ناظر) وخانم زهرا فرجی شربیانی(دبیر).

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم جهت تغییرات امیدنامه مورخ 1398/09/02 ساعت 10 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به مهرماه 1398 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به مهرماه 1398 در تاریخ 1398/08/06در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره3 ماهه منتهی به 98/06/31 در تارنما و کدال

  به استحضار می رساند صورتهای مالی و گزارش عملکردصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی سه ماهه منتهی به 1398/06/31 در تاریخ 1398/07/29در کدال و تارنمای صندوق منتشر گردید.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/05/27

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/05/27، تغییرات امیدنامه جهت هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق ، طی نامه شماره 122/54908مورخ 1398/07/13به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به شهریور ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به شهریورماه 1398 در تاریخ 1398/07/09 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/06/16

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/06/16، تغییرات امیدنامه جهت خروج نمادهای غشهداب، حریل و سبزوا ، طی نامه شماره 122/54386 مورخ 1398/07/01 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/05/27

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/05/27، صورت های مالی دوره یکساله منتهی به 1398/03/31 طی نامه شماره 122/53988 مورخ 1398/06/24 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/06/16 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز ، به منظور تغییرات امیدنامه (حذف برخی سهام از موضوع بازارگردانی صندوق) تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: خانم هستی کاخی به نمایندگی از سبدگردان سهم آشنا (مدیر)(رئیس مجمع)؛ آقای ابوالقاسم آقادوست به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا (ناظر) ، آقای مسعود مددی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامدار)، خانم سپیده فروتن به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی )( ناظر) و خانم زهرا فرجی شربیانی (دبیر).

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم جهت تغییرات امیدنامه (خروج برخی نمادها از نمادهای بازارگردانی صندوق) و سایر موارد،در روز شنبه مورخ 1398/06/16 ساعت 10 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به مرداد ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به مردادماه 1398 در تاریخ 1398/06/05 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورتمالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی یکساله منتهی به 1398/03/31 در تارنما و سایت کدال (اصلاحیه)

  به استحضار می رساند صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده (اصلاحیه) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی یکساله منتهی به 1398/03/31 در تاریخ 1398/06/05 در کدال و تارنمای صندوق منتشر گردید.

 • تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/05/27 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز ، تصویب صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به 1398/03/31 و تغییرات امیدنامه (تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق) تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: خانم هستی کاخی به نمایندگی از سبدگردان سهم آشنا (مدیر)(رئیس مجمع)؛ آقای علی اکبر شوره کندی نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار (ناظر)، آقای ابوالقاسم آقادوست به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا، آقای شهریار شهمیری به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامدار)، خانم سپیده فروتن به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی) و خانم زهرا فرجی شربیانی.

 • انتشار صورتمالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی یکساله منتهی به 1398/03/31 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می رساند صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی یکساله منتهی به 1398/03/31 در تاریخ 1398/05/16 در کدال و تارنمای صندوق منتشر گردید.

 • دعوت به مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم جهت تصویب صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به 1398/03/31 و تغییرات امیدنامه (تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق) و سایر موارد،در روز یکشنبه مورخ 1398/05/27 ساعت 15 و 16 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به تیرماه 1398 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به تیرماه 1398 در تاریخ 1398/05/09 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورتمالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی یکساله منتهی به 1398/03/31 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می رساند صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی یکساله منتهی به 1398/03/31 در تاریخ 1398/04/26 در کدال و تارنمای صندوق منتشر گردید.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به خرداد ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به خردادماه 1398 در تاریخ 1398/04/10 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اردیبهشت ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اردیبهشت ماه 1398 در تاریخ 1398/03/08در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/02/28 حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: آقای ابوالقاسم آقادوست به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامدار ممتاز ) (رئیس)،آقای شهریار شهمیری به نمایندگی مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا ( سهامدار ممتاز)، خانم هستی کاخی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا(مدیر صندوق)(ناظر)،خانم بنفشه حمزه میوه رود به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی)(ناظر) وخانم زهرا فرجی شربیانی(دبیر).

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/02/11

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/02/11، تغییرات امیدنامه به شرح زیر طی نامه شماره 122/48714 مورخ 1398/02/28 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید: 1- افزایش سقف واحدهای صندوق از 500.000 به 1.000.000 واحد 2- تغییر در بند 9-3 هزینه های مربوط به حق پذیرش و عضویت در کانونها جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم جهت تغییرات امیدنامه مورخ 1398/02/28 ساعت 10 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/02/11با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: آقای ابوالقاسم آقادوست به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامدار ممتاز ) (رئیس)،آقای شهریار شهمیری به نمایندگی مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا ( سهامدار ممتاز)، خانم هستی کاخی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا(مدیر صندوق)(ناظر)،خانم بنفشه حمزه میوه رود به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی)(ناظر) وخانم زهرا فرجی شربیانی(دبیر).

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم جهت افزایش سقف صندوق و تغییرات در هزینه‌های بند 9-3 امیدنامه مورخ 1398/02/11 ساعت 10 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به فروردین ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به فروردین ماه 1398 در تاریخ 1398/02/09 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورتمالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی9 ماهه منتهی به 1397/12/29در تارنما و کدال

  به اطلاع می رساندصورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1397/12/29 در تاریخ 1398/01/31 در تارنما و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اسفندماه ماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اسفندماه 1397 در تاریخ 1398/01/10 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به بهمن ماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به بهمن ماه 1397 در تاریخ 1397/12/08 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/11/10

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/11/10 ساعت 14:00 ، تغییرات امیدنامه جهت افزودن نماد "سرچشمه" و اصلاح کارمزد مدیر صندوق طی نامه شماره 122/45303 مورخ 1397/12/04 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1397/09/30صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تارنما و کدال

  به اطلاع می رساندصورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1397/09/30 در تاریخ 1397/11/10 در کدال و تارنمای صندوق منتشر گردید.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/11/10 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: آقای مهدی شبانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا (سهامدار ممتاز) (رییس)،آقای شهریار شهمیری به نمایندگی مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا ( سهامدار ممتاز)، خانم سارا گندمکار ارمکی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا(مدیر صندوق)(ناظر)، آقای ابوالقاسم آقادوست به نمایندگی کارگزاری سهم آشنا (سهامدار ممتاز)،خانم بنفشه حمزه میوه رود به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی)(ناظر) وخانم زهرا فرجی شربیانی(دبیر).

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به دیماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به دیماه 1397 در تاریخ 1397/11/06 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/11/10ساعت 14:00، جهت تغییرات امیدنامه (افزودن نماد به نمادهای مورد بازارگردانی، اصلاح کارمزد مدیر و سایر موارد) در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/09/28

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/09/28 ساعت 14:00 ، تغییرات امیدنامه جهت افزودن نمادهای "توریل"، "وتوکا" و "زکشت" طی نامه شماره 503053 مورخ 1397/10/29 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1397/09/30صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تارنما و کدال

  به اطلاع می رساندصورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1397/09/30 در تاریخ 1397/10/25 در کدال و تارنمای صندوق منتشر گردید.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به آذرماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به آذرماه 1397در تاریخ 1397/10/05 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/09/28 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: آقای مهدی شبانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا (سهامدار ممتاز) (رییس)،آقای شهریار شهمیری به نمایندگی مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا ( سهامدار ممتاز)، خانم سارا گندمکار ارمکی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا(مدیر صندوق)(ناظر)، آقای ابوالقاسم آقادوست به نمایندگی کارگزاری سهم آشنا (سهامدار ممتاز)،خانم بنفشه حمزه میوه رود به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی)(ناظر) وخانم زهرا فرجی شربیانی(دبیر).

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/09/28ساعت 14:00، جهت تغییرات امیدنامه (افزودن نماد به نمادهای مورد بازارگردانی) در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/09/10

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/09/10 ساعت 14:00 ، تغییرات امیدنامه به شرح زیر طی نامه شماره 122/42207 مورخ 1397/09/18 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید: 1- افزایش نمادهای "بترانس" و" بگیلان" موضوع بازارگردانی و تعیین شرایط و تعهدات بازارگردانی نمادهای موضوع بازارگردانی (تغییر بند 2-2-1 و 7-3-1 امیدنامه) جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/09/10

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/09/10 ساعت 14:30 ، تغییرات اساسنامه جهت تغییر ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز طی نامه شماره 497997 مورخ 1397/09/18 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/09/10 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: آقای مهدی شبانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا (سهامدار ) (رییس)،آقای شهریار شهمیری( سهامدار)، خانم سارا گندمکار ارمکی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا(مدیر صندوق)(ناظر)، خانم هستی کاخی به نمایندگی کارگزاری سهم آشنا (سهامدار ممتاز)،خانم بنفشه حمزه میوه رود به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی)(ناظر) وخانم زهرا فرجی شربیانی(دبیر).

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به آبانماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به آبانماه 1397در تاریخ 1397/09/07 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/09/10 ساعت 14:30 ، جهت تغییرات اساسنامه و اغییر دارندگان واحدهای ممتاز صندوق در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/09/10 ساعت 14 ، جهت افزودن سهام جدید به موضوع بازارگردانی صندوق در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/08/01

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/08/01 ، تغییرات امیدنامه جهت افزودن نمادد جدید و افزایش سقف واحدهای صندوق ، طی نامه شماره 122/40967 مورخ 1397/08/15 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به مهرماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به مهرماه 1397 در تاریخ 1397/08/09 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار اصلاحیه دوم صورتمالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 8 ماه و 13 روزه منتهی به 1397/03/31 در تارنما

  به اطلاع می رساند اصلاحیه دوم صورتهای مالی( مربوط به تکالیف مجمع) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 8 ماه و 13 روزه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی شده) در تاریخ 1397/08/01 در تارنما منتشر گردید.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/08/01 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: آقای مهدی شبانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا (سهامدار ) (رییس)،آقای شهریار شهمیری( سهامدار)، خانم سارا گندمکار ارمکی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا(مدیر صندوق)(ناظر)، خانم هستی کاخی به نمایندگی کارگزاری سهم آشنا (سهامدار ممتاز)،خانم بنفشه حمزه میوه رود به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی)(ناظر) وخانم زهرا فرجی شربیانی(دبیر).

 • انتشار صورتمالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی3 ماهه منتهی به 1397/06/31 در تارنما و کدال

  به اطلاع می رساندصورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1397/06/31 در تاریخ 1397/07/28 در تارنما و سایت کدال منتشر گردید.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم جهت افزودن سهام مورد بازارگردانی و افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ سه شنبه 01-08-97 ساعت 14 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/07/01

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/07/01 ، تغییرات اساسنامه به شرح زیر طی نامه شماره 122/39911 مورخ 1397/07/15 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید: 1- تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به 31-03-97 2- انتخاب " موسسه حسابرسی بیات رایان" به عنوان حسابرس 3- انتخاب روزنامه "ابرار" جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/07/01

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/07/01 ، تغییرات امیدنامه به شرح زیر طی نامه شماره 122/39809 مورخ 1397/07/11 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید: 1- افزودن نماد "ومعادن" و حذف نمادهای "آسیاتک" و "برانسفو" موضوع بازارگردانی و تعیین شرایط و تعهدات بازارگردانی نمادهای موضوع بازارگردانی (تغییر بند 2-2-1 و 7-3-1 امیدنامه) 2- افزایش حق الزحمه حسابرس جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به شهریورماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به شهریورماه 1397 در تاریخ 1397/07/10 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/07/01 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: خانم پزشک زاده نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، آقای مهدی شبانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا (مدیر صندوق)،آقای شهریار شهمیری، خانم سارا گندمکار ارمکی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا، خانم بنفشه حمزه میوه رود به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی) وخانم زهرا فرجی شربیانی.

 • انتشار اصلاحیه گزارش عملکرد و صورتمالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 8 ماه و 13 روزه منتهی به 1397/03/31 در تارنما و کدال

  به اطلاع می رساند اصلاحیه گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 8 ماه و 13 روزه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی شده) در تاریخ 1397/04/27 در تارنما و سایت کدال منتشر گردید.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/05/21

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/05/21 ، تغییرات امیدنامه به شرح زیر طی نامه شماره 122/39133 مورخ 1397/06/22 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید: 1- افزایش هزینه های دسترسی به تارنما، نرم افزار و خدمات پشتیبانی آن ها، 2- عضویت در کانون ها و افزایش حق پذیرش جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • اعلام تنفس مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم جهت تصویب صورتهای مالی و ... با توجه به موارد اصلاحی صورتمالی، به روز یکشنبه مورخ 1397/07/01 ساعت 14 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 موکول گردید.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به مرداد ماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به مردادماه 1397 در تاریخ 1397/06/10 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم جهت تصویب صورتهای مالی و ... مورخ یکشنبه 1397/06/18 ساعت 14 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • انتشار گزارش عملکرد و صورتمالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 8 ماه و 13 روزه منتهی به 1397/03/31 در تارنما و کدال

  به اطلاع می رساند گزارش عملکرد و صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 8 ماه و 13 روزه منتهی به 1397/03/31 در تاریخ 1397/06/04 در تارنما و سایت کدال منتشر گردید.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/05/21 با حضور اکثریت سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: آقای مهدی شبانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا، آقای مهیار دشتی بقائی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا، ، خانم بنفشه حمزه میوه رود به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر وخانم زهرا فرجی شربیانی.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به تیر ماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به تیر ماه 1397 در تاریخ 1397/05/10 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم جهت تغییرات در هزینه‌های بند 9-3 امیدنامه مورخ 1397/05/21 ساعت 14 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • انتشار گزارش عملکرد و صورتمالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 8 ماه و 13 روزه منتهی به 1397/03/31 در تارنما و کدال

  به اطلاع می رساندگزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 8 ماه و 13 روزه منتهی به 1397/03/31 در تاریخ 1397/04/30در تارنما و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به خرداد ماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به خردادماه 1397 در تاریخ 1397/04/10 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار اصلاحیه صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اردیبهشت ماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که اصلاحیه صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اردیبهشت ماه 1397 در تاریخ 1397/04/10 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اردیبهشت ماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اردیبهشت ماه 1397 در تاریخ 1397/03/09 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/02/08

  به اطلاع می‌رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/02/08، با موضوع دریافت تسهیلات، طی نامه شماره 122/35193مورخ 1397/03/07 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/02/08

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/02/08 ، تغییرات اساسنامه جهت تغییر مدیر صندوق و تغییر ترکیب سهامداران ممتاز ، طی نامه شماره 122/34896 مورخ 1397/02/30 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • تغییر مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می‌رساند پیرو مجمع مورخ 1397/02/07 و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ 1397/02/30، مدیر صندوق از شرکت کارگزاری سهم آشنا به شرکت سبدگردان سهم آشنا تغییر یافت.

 • انتشار صورتمالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 2 ماه و 13 روزه منتهی به 1396/09/30 در تارنما و کدال

  به اطلاع می رساندصورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 2 ماه و 13 روزه منتهی به 1396/09/30 در تاریخ 1397/02/29 در کدال و تارنمای صندوق منتشر گردید.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/02/08 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: آقای شهریار شهمیری، آقای مهیار دشتی بقائی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا، ،آقای مهدی شبانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا، خانم بنفشه حمزه میوه رود به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر وخانم زهرا فرجی شربیانی.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به فروردین ماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به فروردین ماه 1397 در تاریخ 1397/02/08 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورتمالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 5 ماه و 13 روزه منتهی به 1396/12/29 در تارنما و کدال

  به اطلاع می رساندصورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 5 ماه و 13 روزه منتهی به 1396/12/29 در تاریخ 1397/02/05 در سایت کدال و تارنمای صندوق منتشر گردید.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/02/08 ساعت 8 صبح در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1396/12/22

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1396/12/22 ، تغییرات امیدنامه به شرح زیر طی نامه شماره 122/33533 مورخ 1397/01/19 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید: 1- افزایش نمادهای موضوع بازارگردانی و تعیین شرایط و تعهدات بازارگردانی نمادهای موضوع بازارگردانی (تغییر بند 2-2-1 و 7-3-1 امیدنامه) . جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اسفندماه 1396 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اسفندماه 1396 در تاریخ 1397/01/08 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1396/12/22 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: آقای مهیار دشتی بقائی و خانم ساناز ذبیحی طاری به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا، خانم سارا بختیاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر و آقای بهروز قاسمی نژاد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1396/12/22 ساعت 12 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به بهمن ماه 1396 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به بهمن ماه 1396 در تاریخ 1396/12/09 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1396/10/24

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1396/10/24 ، تغییرات امیدنامه به شرح زیر طی نامه شماره 122/32314 مورخ 1396/12/06 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید: 1- افزایش نمادهای موضوع بازارگردانی و تعیین شرایط و تعهدات بازارگردانی نمادهای موضوع بازارگردانی (تغییر بند 2-2-1 و 7-3-1 امیدنامه) 2- اصلاح بند 2-2-6 امیدنامه 3- اصلاح بند 8-1 امیدنامه 4- تغییر هزینه های برگزاری مجامع و هزینه دسترسی به تارنما و نرم افزار جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1396/10/24

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1396/10/24 ، تغییرات اساسنامه به شرح زیر طی نامه شماره 122/31804 مورخ 1396/11/24 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید: 1- تغییر بند "الف" ماده 7 اساسنامه 2- تغییر ماده 13 اساسنامه 3- تغییر ماده 23 اساسنامه جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به آذر ماه 1396 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به آذر ماه 1396 در تاریخ 1396/11/18 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به دی ماه 1396 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به دی ماه 1396 در تاریخ 1396/11/14 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورتمالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 2 ماه و 12 روزه منتهی به 1396/09/30 در کدال

  به اطلاع می رساندصورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 2 ماه و 12 روزه منتهی به 1396/09/30 (به دلیل مشکل سایت کدال) در تاریخ 1396/10/30در سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورتمالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 2 ماه و 12 روزه منتهی به 1396/09/30 در تارنما

  به اطلاع می رساندصورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 2 ماه و 12 روزه منتهی به 1396/09/30 در تاریخ 1396/10/27 در تارنمای صندوق منتشر گردید.

 • تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند خانم "ساناز ذبیحی طاری" به عنوان مدیر سرمایه گذاری جدید صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم طی مجوز شماره 121/47596 مورخ 1396/10/24 سازمان بورس و اوراق بهادار ، بعنوان جایگزین آقای "قدرت اله برزگر" معرفی میگردد.

 • تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1396/10/24 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: آقای مهیار دشتی بقائی و خانم ساناز ذبیحی طاری به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا، خانم بنفشه حمزهء میوه رود به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر و آقای بهروز قاسمی نژاد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1396/10/24 ساعت 8 صبح در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • دریافت مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع میرساند صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم، در تاریخ 1396/08/10 موفق به دریافت مجوز فعالیت بشماره 121/42149 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شده است.

 • ثبت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تاریخ 1396/07/18 به شماره ثبت 42953 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.