اخبار

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/05/27

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/05/27، تغییرات امیدنامه جهت هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق ، طی نامه شماره 122/54908مورخ 1398/07/13به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به شهریور ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به شهریورماه 1398 در تاریخ 1398/07/09 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/06/16

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/06/16، تغییرات امیدنامه جهت خروج نمادهای غشهداب، حریل و سبزوا ، طی نامه شماره 122/54386 مورخ 1398/07/01 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/05/27

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/05/27، صورت های مالی دوره یکساله منتهی به 1398/03/31 طی نامه شماره 122/53988 مورخ 1398/06/24 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/06/16 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز ، به منظور تغییرات امیدنامه (حذف برخی سهام از موضوع بازارگردانی صندوق) تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: خانم هستی کاخی به نمایندگی از سبدگردان سهم آشنا (مدیر)(رئیس مجمع)؛ آقای ابوالقاسم آقادوست به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا (ناظر) ، آقای مسعود مددی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامدار)، خانم سپیده فروتن به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی )( ناظر) و خانم زهرا فرجی شربیانی (دبیر).

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم جهت تغییرات امیدنامه (خروج برخی نمادها از نمادهای بازارگردانی صندوق) و سایر موارد،در روز شنبه مورخ 1398/06/16 ساعت 10 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به مرداد ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به مردادماه 1398 در تاریخ 1398/06/05 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورتمالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی یکساله منتهی به 1398/03/31 در تارنما و سایت کدال (اصلاحیه)

  به استحضار می رساند صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده (اصلاحیه) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی یکساله منتهی به 1398/03/31 در تاریخ 1398/06/05 در کدال و تارنمای صندوق منتشر گردید.

 • تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/05/27 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز ، تصویب صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به 1398/03/31 و تغییرات امیدنامه (تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق) تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: خانم هستی کاخی به نمایندگی از سبدگردان سهم آشنا (مدیر)(رئیس مجمع)؛ آقای علی اکبر شوره کندی نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار (ناظر)، آقای ابوالقاسم آقادوست به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا، آقای شهریار شهمیری به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامدار)، خانم سپیده فروتن به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی) و خانم زهرا فرجی شربیانی.

 • انتشار صورتمالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی یکساله منتهی به 1398/03/31 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می رساند صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی یکساله منتهی به 1398/03/31 در تاریخ 1398/05/16 در کدال و تارنمای صندوق منتشر گردید.

 • دعوت به مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم جهت تصویب صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به 1398/03/31 و تغییرات امیدنامه (تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق) و سایر موارد،در روز یکشنبه مورخ 1398/05/27 ساعت 15 و 16 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به تیرماه 1398 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به تیرماه 1398 در تاریخ 1398/05/09 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورتمالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی یکساله منتهی به 1398/03/31 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می رساند صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی یکساله منتهی به 1398/03/31 در تاریخ 1398/04/26 در کدال و تارنمای صندوق منتشر گردید.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به خرداد ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به خردادماه 1398 در تاریخ 1398/04/10 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اردیبهشت ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اردیبهشت ماه 1398 در تاریخ 1398/03/08در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/02/28 حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: آقای ابوالقاسم آقادوست به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامدار ممتاز ) (رئیس)،آقای شهریار شهمیری به نمایندگی مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا ( سهامدار ممتاز)، خانم هستی کاخی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا(مدیر صندوق)(ناظر)،خانم بنفشه حمزه میوه رود به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی)(ناظر) وخانم زهرا فرجی شربیانی(دبیر).

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/02/11

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/02/11، تغییرات امیدنامه به شرح زیر طی نامه شماره 122/48714 مورخ 1398/02/28 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید: 1- افزایش سقف واحدهای صندوق از 500.000 به 1.000.000 واحد 2- تغییر در بند 9-3 هزینه های مربوط به حق پذیرش و عضویت در کانونها جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم جهت تغییرات امیدنامه مورخ 1398/02/28 ساعت 10 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/02/11با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: آقای ابوالقاسم آقادوست به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامدار ممتاز ) (رئیس)،آقای شهریار شهمیری به نمایندگی مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا ( سهامدار ممتاز)، خانم هستی کاخی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا(مدیر صندوق)(ناظر)،خانم بنفشه حمزه میوه رود به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی)(ناظر) وخانم زهرا فرجی شربیانی(دبیر).

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم جهت افزایش سقف صندوق و تغییرات در هزینه‌های بند 9-3 امیدنامه مورخ 1398/02/11 ساعت 10 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به فروردین ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به فروردین ماه 1398 در تاریخ 1398/02/09 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورتمالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی9 ماهه منتهی به 1397/12/29در تارنما و کدال

  به اطلاع می رساندصورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1397/12/29 در تاریخ 1398/01/31 در تارنما و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اسفندماه ماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اسفندماه 1397 در تاریخ 1398/01/10 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به بهمن ماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به بهمن ماه 1397 در تاریخ 1397/12/08 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/11/10

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/11/10 ساعت 14:00 ، تغییرات امیدنامه جهت افزودن نماد "سرچشمه" و اصلاح کارمزد مدیر صندوق طی نامه شماره 122/45303 مورخ 1397/12/04 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1397/09/30صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تارنما و کدال

  به اطلاع می رساندصورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1397/09/30 در تاریخ 1397/11/10 در کدال و تارنمای صندوق منتشر گردید.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/11/10 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: آقای مهدی شبانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا (سهامدار ممتاز) (رییس)،آقای شهریار شهمیری به نمایندگی مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا ( سهامدار ممتاز)، خانم سارا گندمکار ارمکی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا(مدیر صندوق)(ناظر)، آقای ابوالقاسم آقادوست به نمایندگی کارگزاری سهم آشنا (سهامدار ممتاز)،خانم بنفشه حمزه میوه رود به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی)(ناظر) وخانم زهرا فرجی شربیانی(دبیر).

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به دیماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به دیماه 1397 در تاریخ 1397/11/06 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/11/10ساعت 14:00، جهت تغییرات امیدنامه (افزودن نماد به نمادهای مورد بازارگردانی، اصلاح کارمزد مدیر و سایر موارد) در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/09/28

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/09/28 ساعت 14:00 ، تغییرات امیدنامه جهت افزودن نمادهای "توریل"، "وتوکا" و "زکشت" طی نامه شماره 503053 مورخ 1397/10/29 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1397/09/30صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تارنما و کدال

  به اطلاع می رساندصورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1397/09/30 در تاریخ 1397/10/25 در کدال و تارنمای صندوق منتشر گردید.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به آذرماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به آذرماه 1397در تاریخ 1397/10/05 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/09/28 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: آقای مهدی شبانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا (سهامدار ممتاز) (رییس)،آقای شهریار شهمیری به نمایندگی مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا ( سهامدار ممتاز)، خانم سارا گندمکار ارمکی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا(مدیر صندوق)(ناظر)، آقای ابوالقاسم آقادوست به نمایندگی کارگزاری سهم آشنا (سهامدار ممتاز)،خانم بنفشه حمزه میوه رود به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی)(ناظر) وخانم زهرا فرجی شربیانی(دبیر).

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/09/28ساعت 14:00، جهت تغییرات امیدنامه (افزودن نماد به نمادهای مورد بازارگردانی) در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/09/10

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/09/10 ساعت 14:00 ، تغییرات امیدنامه به شرح زیر طی نامه شماره 122/42207 مورخ 1397/09/18 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید: 1- افزایش نمادهای "بترانس" و" بگیلان" موضوع بازارگردانی و تعیین شرایط و تعهدات بازارگردانی نمادهای موضوع بازارگردانی (تغییر بند 2-2-1 و 7-3-1 امیدنامه) جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/09/10

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/09/10 ساعت 14:30 ، تغییرات اساسنامه جهت تغییر ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز طی نامه شماره 497997 مورخ 1397/09/18 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/09/10 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: آقای مهدی شبانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا (سهامدار ) (رییس)،آقای شهریار شهمیری( سهامدار)، خانم سارا گندمکار ارمکی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا(مدیر صندوق)(ناظر)، خانم هستی کاخی به نمایندگی کارگزاری سهم آشنا (سهامدار ممتاز)،خانم بنفشه حمزه میوه رود به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی)(ناظر) وخانم زهرا فرجی شربیانی(دبیر).

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به آبانماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به آبانماه 1397در تاریخ 1397/09/07 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/09/10 ساعت 14:30 ، جهت تغییرات اساسنامه و اغییر دارندگان واحدهای ممتاز صندوق در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/09/10 ساعت 14 ، جهت افزودن سهام جدید به موضوع بازارگردانی صندوق در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/08/01

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/08/01 ، تغییرات امیدنامه جهت افزودن نمادد جدید و افزایش سقف واحدهای صندوق ، طی نامه شماره 122/40967 مورخ 1397/08/15 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به مهرماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به مهرماه 1397 در تاریخ 1397/08/09 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار اصلاحیه دوم صورتمالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 8 ماه و 13 روزه منتهی به 1397/03/31 در تارنما

  به اطلاع می رساند اصلاحیه دوم صورتهای مالی( مربوط به تکالیف مجمع) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 8 ماه و 13 روزه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی شده) در تاریخ 1397/08/01 در تارنما منتشر گردید.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/08/01 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: آقای مهدی شبانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا (سهامدار ) (رییس)،آقای شهریار شهمیری( سهامدار)، خانم سارا گندمکار ارمکی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا(مدیر صندوق)(ناظر)، خانم هستی کاخی به نمایندگی کارگزاری سهم آشنا (سهامدار ممتاز)،خانم بنفشه حمزه میوه رود به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی)(ناظر) وخانم زهرا فرجی شربیانی(دبیر).

 • انتشار صورتمالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی3 ماهه منتهی به 1397/06/31 در تارنما و کدال

  به اطلاع می رساندصورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1397/06/31 در تاریخ 1397/07/28 در تارنما و سایت کدال منتشر گردید.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم جهت افزودن سهام مورد بازارگردانی و افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ سه شنبه 01-08-97 ساعت 14 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/07/01

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/07/01 ، تغییرات اساسنامه به شرح زیر طی نامه شماره 122/39911 مورخ 1397/07/15 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید: 1- تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به 31-03-97 2- انتخاب " موسسه حسابرسی بیات رایان" به عنوان حسابرس 3- انتخاب روزنامه "ابرار" جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/07/01

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/07/01 ، تغییرات امیدنامه به شرح زیر طی نامه شماره 122/39809 مورخ 1397/07/11 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید: 1- افزودن نماد "ومعادن" و حذف نمادهای "آسیاتک" و "برانسفو" موضوع بازارگردانی و تعیین شرایط و تعهدات بازارگردانی نمادهای موضوع بازارگردانی (تغییر بند 2-2-1 و 7-3-1 امیدنامه) 2- افزایش حق الزحمه حسابرس جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به شهریورماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به شهریورماه 1397 در تاریخ 1397/07/10 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/07/01 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: خانم پزشک زاده نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، آقای مهدی شبانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا (مدیر صندوق)،آقای شهریار شهمیری، خانم سارا گندمکار ارمکی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا، خانم بنفشه حمزه میوه رود به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی) وخانم زهرا فرجی شربیانی.

 • انتشار اصلاحیه گزارش عملکرد و صورتمالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 8 ماه و 13 روزه منتهی به 1397/03/31 در تارنما و کدال

  به اطلاع می رساند اصلاحیه گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 8 ماه و 13 روزه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی شده) در تاریخ 1397/04/27 در تارنما و سایت کدال منتشر گردید.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/05/21

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/05/21 ، تغییرات امیدنامه به شرح زیر طی نامه شماره 122/39133 مورخ 1397/06/22 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید: 1- افزایش هزینه های دسترسی به تارنما، نرم افزار و خدمات پشتیبانی آن ها، 2- عضویت در کانون ها و افزایش حق پذیرش جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • اعلام تنفس مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم جهت تصویب صورتهای مالی و ... با توجه به موارد اصلاحی صورتمالی، به روز یکشنبه مورخ 1397/07/01 ساعت 14 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 موکول گردید.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به مرداد ماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به مردادماه 1397 در تاریخ 1397/06/10 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم جهت تصویب صورتهای مالی و ... مورخ یکشنبه 1397/06/18 ساعت 14 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • انتشار گزارش عملکرد و صورتمالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 8 ماه و 13 روزه منتهی به 1397/03/31 در تارنما و کدال

  به اطلاع می رساند گزارش عملکرد و صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 8 ماه و 13 روزه منتهی به 1397/03/31 در تاریخ 1397/06/04 در تارنما و سایت کدال منتشر گردید.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/05/21 با حضور اکثریت سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: آقای مهدی شبانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا، آقای مهیار دشتی بقائی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا، ، خانم بنفشه حمزه میوه رود به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر وخانم زهرا فرجی شربیانی.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به تیر ماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به تیر ماه 1397 در تاریخ 1397/05/10 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم جهت تغییرات در هزینه‌های بند 9-3 امیدنامه مورخ 1397/05/21 ساعت 14 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • انتشار گزارش عملکرد و صورتمالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 8 ماه و 13 روزه منتهی به 1397/03/31 در تارنما و کدال

  به اطلاع می رساندگزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 8 ماه و 13 روزه منتهی به 1397/03/31 در تاریخ 1397/04/30در تارنما و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به خرداد ماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به خردادماه 1397 در تاریخ 1397/04/10 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار اصلاحیه صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اردیبهشت ماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که اصلاحیه صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اردیبهشت ماه 1397 در تاریخ 1397/04/10 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اردیبهشت ماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اردیبهشت ماه 1397 در تاریخ 1397/03/09 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/02/08

  به اطلاع می‌رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/02/08، با موضوع دریافت تسهیلات، طی نامه شماره 122/35193مورخ 1397/03/07 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/02/08

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/02/08 ، تغییرات اساسنامه جهت تغییر مدیر صندوق و تغییر ترکیب سهامداران ممتاز ، طی نامه شماره 122/34896 مورخ 1397/02/30 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • تغییر مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می‌رساند پیرو مجمع مورخ 1397/02/07 و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ 1397/02/30، مدیر صندوق از شرکت کارگزاری سهم آشنا به شرکت سبدگردان سهم آشنا تغییر یافت.

 • انتشار صورتمالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 2 ماه و 13 روزه منتهی به 1396/09/30 در تارنما و کدال

  به اطلاع می رساندصورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 2 ماه و 13 روزه منتهی به 1396/09/30 در تاریخ 1397/02/29 در کدال و تارنمای صندوق منتشر گردید.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/02/08 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: آقای شهریار شهمیری، آقای مهیار دشتی بقائی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا، ،آقای مهدی شبانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا، خانم بنفشه حمزه میوه رود به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر وخانم زهرا فرجی شربیانی.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به فروردین ماه 1397 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به فروردین ماه 1397 در تاریخ 1397/02/08 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورتمالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 5 ماه و 13 روزه منتهی به 1396/12/29 در تارنما و کدال

  به اطلاع می رساندصورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 5 ماه و 13 روزه منتهی به 1396/12/29 در تاریخ 1397/02/05 در سایت کدال و تارنمای صندوق منتشر گردید.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1397/02/08 ساعت 8 صبح در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1396/12/22

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1396/12/22 ، تغییرات امیدنامه به شرح زیر طی نامه شماره 122/33533 مورخ 1397/01/19 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید: 1- افزایش نمادهای موضوع بازارگردانی و تعیین شرایط و تعهدات بازارگردانی نمادهای موضوع بازارگردانی (تغییر بند 2-2-1 و 7-3-1 امیدنامه) . جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اسفندماه 1396 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اسفندماه 1396 در تاریخ 1397/01/08 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1396/12/22 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: آقای مهیار دشتی بقائی و خانم ساناز ذبیحی طاری به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا، خانم سارا بختیاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر و آقای بهروز قاسمی نژاد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1396/12/22 ساعت 12 در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به بهمن ماه 1396 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به بهمن ماه 1396 در تاریخ 1396/12/09 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1396/10/24

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1396/10/24 ، تغییرات امیدنامه به شرح زیر طی نامه شماره 122/32314 مورخ 1396/12/06 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید: 1- افزایش نمادهای موضوع بازارگردانی و تعیین شرایط و تعهدات بازارگردانی نمادهای موضوع بازارگردانی (تغییر بند 2-2-1 و 7-3-1 امیدنامه) 2- اصلاح بند 2-2-6 امیدنامه 3- اصلاح بند 8-1 امیدنامه 4- تغییر هزینه های برگزاری مجامع و هزینه دسترسی به تارنما و نرم افزار جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • مصوبات مجمع تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1396/10/24

  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1396/10/24 ، تغییرات اساسنامه به شرح زیر طی نامه شماره 122/31804 مورخ 1396/11/24 به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید: 1- تغییر بند "الف" ماده 7 اساسنامه 2- تغییر ماده 13 اساسنامه 3- تغییر ماده 23 اساسنامه جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به آذر ماه 1396 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به آذر ماه 1396 در تاریخ 1396/11/18 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به دی ماه 1396 در تارنما و سایت کدال

  به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به دی ماه 1396 در تاریخ 1396/11/14 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورتمالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 2 ماه و 12 روزه منتهی به 1396/09/30 در کدال

  به اطلاع می رساندصورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 2 ماه و 12 روزه منتهی به 1396/09/30 (به دلیل مشکل سایت کدال) در تاریخ 1396/10/30در سایت کدال منتشر گردید.

 • انتشار صورتمالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 2 ماه و 12 روزه منتهی به 1396/09/30 در تارنما

  به اطلاع می رساندصورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 2 ماه و 12 روزه منتهی به 1396/09/30 در تاریخ 1396/10/27 در تارنمای صندوق منتشر گردید.

 • تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند خانم "ساناز ذبیحی طاری" به عنوان مدیر سرمایه گذاری جدید صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم طی مجوز شماره 121/47596 مورخ 1396/10/24 سازمان بورس و اوراق بهادار ، بعنوان جایگزین آقای "قدرت اله برزگر" معرفی میگردد.

 • تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1396/10/24 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید. اسامی حاضرین در جلسه: آقای مهیار دشتی بقائی و خانم ساناز ذبیحی طاری به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا، خانم بنفشه حمزهء میوه رود به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر و آقای بهروز قاسمی نژاد.

 • دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع می رساند که مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1396/10/24 ساعت 8 صبح در محل صندوق به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک 27 برگزار می گردد.

 • دریافت مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  به اطلاع میرساند صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم، در تاریخ 1396/08/10 موفق به دریافت مجوز فعالیت بشماره 121/42149 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شده است.

 • ثبت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

  صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تاریخ 1396/07/18 به شماره ثبت 42953 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.