اخبار


انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به دی ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

۱۳۹۸/۱۱/۱۰


به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به دی ماه 1398 در تاریخ 1398/11/10 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.


→ بازگشت