اخبار


انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اسفند ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

۱۳۹۹/۱/۱۰


صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به اسفندماه 1398 در تارنما و سایت کدال منتشر شد.


→ بازگشت