اخبار


انتشار اصلاحیه صورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1398/12/29 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تارنما و کدال

۱۳۹۹/۲/۲۰


  اصلاحیه صورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1398/12/29 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در تارنما و کدال منتشر شد


→ بازگشت