اخبار


مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1399/07/22

۱۳۹۹/۷/۲۸


به اطلاع می رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1399/07/22 ،تغییرات امیدنامه جهت افزودن نماد، تغییر هزینه های صندوق و اصلاح تعهدات بازارگردانی  طی نامه شماره  122/72904 مورخ 1399/07/28 به تایید سازمان بورس اوراق بهاداررسید.جهت اطلاعات بیشتر به قسمت گزارشات ،مجامع صندوق مراجعه گردد.


→ بازگشت