اخبار


انتشار صورتمالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی9 ماهه منتهی به 1397/12/29در تارنما و کدال

1398/01/31


به اطلاع می رساندصورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1397/12/29 در تاریخ 1398/01/31 در تارنما و سایت کدال منتشر گردید.


→ بازگشت