اخبار


انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به فروردین ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

1398/02/09


به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به فروردین ماه 1398 در تاریخ 1398/02/09 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.


→ بازگشت