اخبار


انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اردیبهشت ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

1398/03/08


به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اردیبهشت ماه 1398 در تاریخ 1398/03/08در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.


→ بازگشت