اخبار


انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به خرداد ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

1398/04/10


به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به خردادماه 1398 در تاریخ 1398/04/10 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.


→ بازگشت