اخبار


انتشار صورتمالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی یکساله منتهی به 1398/03/31 در تارنما و سایت کدال

1398/04/26


به استحضار می رساند صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی یکساله منتهی به 1398/03/31 در تاریخ 1398/04/26 در کدال و تارنمای صندوق منتشر گردید.


→ بازگشت