اخبار


انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به مرداد ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

۱۳۹۸/۶/۵


به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به مردادماه 1398 در تاریخ 1398/06/05 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.


→ بازگشت