اخبار


انتشار صورتمالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی یکساله منتهی به 1398/03/31 در تارنما و سایت کدال (اصلاحیه)

۱۳۹۸/۶/۵


به استحضار می رساند صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده (اصلاحیه) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی یکساله منتهی به 1398/03/31 در تاریخ 1398/06/05 در کدال و تارنمای صندوق منتشر گردید.


→ بازگشت