اخبار


انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به شهریور ماه 1398 در تارنما و سایت کدال

1398/07/09


به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به شهریورماه 1398 در تاریخ 1398/07/09 در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.


→ بازگشت