اخبار


مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/05/27

1398/07/13


به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مورخ 1398/05/27، تغییرات امیدنامه جهت هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق ، طی نامه شماره 122/54908مورخ 1398/07/13به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسید.
جهت اطلاعات بیشتر به بخش گزارش ها، مجامع صندوق مراجعه گردد.


→ بازگشت