اخبار


انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره3 ماهه منتهی به 98/06/31 در تارنما و کدال

۱۳۹۸/۷/۲۹


به استحضار می رساند صورتهای مالی و گزارش عملکردصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی سه ماهه منتهی به 1398/06/31 در تاریخ 1398/07/29در کدال و تارنمای صندوق منتشر گردید.


→ بازگشت