صورت‌های مالی


تاریخ عنوان شرح سال مالی نوع فایل ضمیمه
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورت‌های مالی دوره مالی ۲ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی دوره مالی ۲ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد دوره مالی ۲ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) گزارش عملکرد دوره مالی ۲ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۶ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۶ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورت‌های مالی دوره مالی ۵ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی دوره مالی ۵ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد دوره مالی ۵ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) گزارش عملکرد دوره مالی ۵ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ صورت‌های مالی دوره مالی ۲ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۳۰ /۰۹/ ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی دوره مالی ۲ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۳۰ /۰۹/ ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد دوره مالی ۲ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۳۰ /۰۹/ ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) گزارش عملکرد دوره مالی ۲ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۳۰ /۰۹/ ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ اصلاحیه صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ اصلاحیه صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورت‌های مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد دوره مالی ۸ ماه و۱۳ روز منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) گزارش عملکرد دوره مالی ۸ ماه و۱۳ روز منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ صورت‌های مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ گزارش عملکرد دوره مالی ۸ ماه و۱۳ روز منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) گزارش عملکرد دوره مالی ۸ ماه و۱۳ روز منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ اصلاحیه صورت‌های مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) اصلاحیه صورت‌های مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ اصلاحیه گزارش عملکرد دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ اصلاحیه گزارش عملکرد دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورت‌های مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ صورت‌های مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ اصلاحیه دوم صورت‌های مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) اصلاحیه(مربوط به تکالیف مجمع) صورت‌های مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آبانماه ۱۳۹۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آبانماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ صورت‌های مالی دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ صورت‌های مالی دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی بهمن ماه ۱۳۹۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی بهمن ماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ صورت‌های مالی دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ صورت‌های مالی دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به فروردین ماه۱۳۹۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به فروردین ماه۱۳۹۸ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صورت‌های مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ صورت‌های مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آبانماه ۱۳۹۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آبانماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ صورت‌های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ صورت‌های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۱/۱۰

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۸

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۸

۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۹

صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۱۰

صورت های مالی میان دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

صورت های مالی میان دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۲۰

اصلاحیه صورت های مالی دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

اصلاحیه صورت های مالی دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۲۰

اصلاحیه گزارش عملکرد دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

اصلاحیه گزارش عملکرد دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۹/۰۳/۱۰

صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۴/۱۰

صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹

صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹

۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۹/۰۵/۰۸

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به تیرماه ۱۳۹۹

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به تیرماه ۱۳۹۹

۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۵/۱۳

صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) 

صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - حسابرسی شده

صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۵/۱۳

گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - حسابرسی شده

گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - حسابرسی شده

گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۹/۰۶/۰۵

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ۹۹

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ۹۹

۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۰۹

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۹  

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۹

گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۲۸

صورت مالی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ (حسابرسی نشده). 

صورت مالی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ (حسابرسی نشده). 

۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۲۸

گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ (حسابرسی نشده). 

گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ (حسابرسی نشده). 

۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی  منتهی به مهر ماه ۱۳۹۹ صورت وضعیت پرتفوی  منتهی به مهر ماه ۱۳۹۹ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آبان ماه ۱۳۹۹ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آبان ماه ۱۳۹۹ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آذر ماه ۱۳۹۹ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آذر ماه ۱۳۹۹ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ (حسابرسی نشده). گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ (حسابرسی نشده). ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ صورت مالی دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ (حسابرسی نشده). صورت مالی دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ (حسابرسی نشده). ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به دی ماه ۱۳۹۹ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به دی ماه ۱۳۹۹ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ صورت مالی دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ (حسابرسی شده). صورت مالی دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ (حسابرسی شده). ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ (حسابرسی شده). گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ (حسابرسی شده). ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۹ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۹ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ انتشار صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) د رتارنما و کدال انتشار صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) د رتارنما و کدال ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ انتشار گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) د رتارنما و کدال انتشار گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) د رتارنما و کدال ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۰ در تارنما و سایت کدال انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۰ در تارنما و سایت کدال ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در تارنما و سایت کدال انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در تارنما و سایت کدال ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی خرداد ماه ۱۴۰۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی خرداد ماه ۱۴۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده). گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده). ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صورت مالی دوره یکساله منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده). صورت مالی دوره یکساله منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده). ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ صورت مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰( حسابرسی نشده) صورت مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ گزارش عملکرد منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به تیر ماه ۱۴۰۰ در تارنما و سایت کدال انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به تیر ماه ۱۴۰۰ در تارنما و سایت کدال ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ گزار ش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) گزار ش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰ در تارنما انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰ در تارنما ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ در تارنما و سایت کدال انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ در تارنما و سایت کدال ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ گزارش عملکرد منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰(حسابرسی نشده). گزارش عملکرد منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰(حسابرسی نشده). ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ صورت مالی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور۱۴۰۰ (حسابرسی نشده). صورت مالی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور۱۴۰۰ (حسابرسی نشده). ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ انتشار صورت وضعیت پرتفوی مهر ماه ۱۴۰۰ در تارنما و کدال انتشار صورت وضعیت پرتفوی مهر ماه ۱۴۰۰ در تارنما و کدال ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ انتشار صورت وضعیت پرتفوی آبان ماه ۱۴۰۰ در تارنما و کدال انتشار صورت وضعیت پرتفوی آبان ماه ۱۴۰۰ در تارنما و کدال ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ انتشار صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه ۱۴۰۰ در تارنما و کدال انتشار صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه ۱۴۰۰ در تارنما و کدال ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ انتشار گزارش عملکرد منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ در تارنما و سایت کدال(حسابرسی نشده) انتشار گزارش عملکرد منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ در تارنما و سایت کدال(حسابرسی نشده) ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ صورت مالی منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ صورت مالی منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ انتشار صورت وضعیت پرتفوی دی ماه ۱۴۰۰ در تارنما و کدال انتشار صورت وضعیت پرتفوی دی ماه ۱۴۰۰ در تارنما و کدال ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ گزارش عملکرد منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) گزارش عملکرد منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ صورت های مالی منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) صورت های مالی منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ انتشار صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه ۱۴۰۰ در تارنما و کدال انتشار صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه ۱۴۰۰ در تارنما و کدال ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ انتشار صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه ۱۴۰۰ در تارنما و کدال انتشار صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه ۱۴۰۰ در تارنما و کدال ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ انتشار صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی ۹ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ انتشار صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم دوره مالی ۹ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ انتشار صورت وضعیت پرتفوی فروردین ماه ۱۴۰۱ در تارنما و کدال انتشار صورت وضعیت پرتفوی فروردین ماه ۱۴۰۱ در تارنما و کدال ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ انتشار صورت وضعیت پرتفوی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در تارنما و کدال انتشار صورت وضعیت پرتفوی فروردین ماه ۱۴۰۱ در تارنما و کدال گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ انتشار صورتهاي مالي صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم براي سال مالي منتهي به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱(حسابرسي نشده) انتشار صورتهاي مالي و گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم براي سال مالي منتهي به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱(حسابرسي نشده) ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ انتشار گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم براي سال مالي منتهي به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱(حسابرسي نشده) انتشار صورتهاي مالي و گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم براي سال مالي منتهي به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱(حسابرسي نشده) ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ انتشار صورت وضعیت پرتفوی تیر ماه ۱۴۰۱ انتشار صورت وضعیت پرتفوی تیر ماه ۱۴۰۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ انتشار صورت وضعیت پرتفوی خرداد ماه ۱۴۰۱ انتشار صورت وضعیت پرتفوی خرداد ماه ۱۴۰۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ انتشار صورتهاي مالي صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم براي سال مالي منتهي به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱(حسابرسي شده) انتشار صورتهاي مالي صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم براي سال مالي منتهي به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱(حسابرسي شده) ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ انتشار گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم براي سال مالي منتهي به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱(حسابرسي شده) انتشار گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم براي سال مالي منتهي به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱(حسابرسي شده) ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۱ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۱ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ صورت جلسه مجمع ۰۹مهر ۱۴۰۱- تصویب صورت های مالی ، انتخاب حسابرس و روزنامه رسمی صندوق ۱- تشکیل جلسه: مجمع صندوق سرمایه¬گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم ثبت شده به شماره ۱۱۵۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه¬گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۱ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد، خیابان بهزاد، کوچه شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷ تشکیل گردید. ۲- انتخاب هیات رئیسه: مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه¬گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‏گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند. ۱- آقای مسعود شرفی رئیس مجمع ۲- آقای محمد جواد کشاورز ناظر ۱ ۳- خانم مهشید علیزاده ناظر ۲ ۴- علی ترکاشوند خواه دبیر مجمع ۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود: ۳ – ۱ - تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی دوره یکساله منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ صندوق و استماع گزارش عملکرد دوره منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ صندوق ؛ ۳ – ۲ - انتخاب حسابرس ؛ ۳ – ۳ – انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ؛ ۴- تصمیمات مجمع: کلیه دارندگان واحدهای سرمایه¬گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند: ۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورت‏های مالی و گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ به تصویب مجمع رسید؛ ۴-۲- مؤسسه حسابرسی بیات رایان به‏ عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید؛ ۴-۳- روزنامه ابرار بعنوان روزنامه‏ کثیر الانتشار صندوق تعیین گردید؛ ۵- حاضرین مجمع: اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به شرح جدول ذیل است: ردیف نام دارنده واحد سرمایه¬گذاری ممتاز شماره ثبت/ شماره شناسنامه شناسه ملی شماره شناسنامه نام نماینده تعداد واحد سرمایه¬گذاری ممتاز درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز محل امضاء ۱ سبدگردان سهم آشنا ۵۲۰۵۲۴ ۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰ مسعود شرفی ۱۷.۴۰۰ ۴۳/۹۹ ۲ کارگزاری سهم آشنا ۱۱۹۳۳۲ ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ محمدجواد کشاورز ۹۰ ۵۲/۰ ۳ مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا ۵۲۴۷۰۶ ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ حمید قادری ۱۰ ۰۵/۰ جمع ۱۷.۵۰۰ ۱۰۰ با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذكر صلوات خاتمه یافت. مجمع صندوق به آقای جلال خضری، وکالت بدون حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مهر ماه ۱۴۰۱ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مهر ماه ۱۴۰۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ انتشار صورتهاي مالي صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم براي دوره مالي سه ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۱(حسابرسي نشده) صورتهاي مالي صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم براي دوره مالي سه ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۱(حسابرسي نشده) ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ انتشار گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم براي دوره مالي سه ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۱(حسابرسي نشده) گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم براي دوره مالي سه ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۱(حسابرسي نشده) ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۱ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذرماه ۱۴۰۱ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذرماه ۱۴۰۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۴۰۱ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۴۰۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده