صورت‌های مالی


تاریخ عنوان شرح سال مالی نوع فایل ضمیمه
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورت‌های مالی دوره مالی ۲ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی دوره مالی ۲ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد دوره مالی ۲ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) گزارش عملکرد دوره مالی ۲ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۶ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۶ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورت‌های مالی دوره مالی ۵ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی دوره مالی ۵ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد دوره مالی ۵ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) گزارش عملکرد دوره مالی ۵ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ صورت‌های مالی دوره مالی ۲ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۳۰ /۰۹/ ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی دوره مالی ۲ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۳۰ /۰۹/ ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد دوره مالی ۲ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۳۰ /۰۹/ ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) گزارش عملکرد دوره مالی ۲ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۳۰ /۰۹/ ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ اصلاحیه صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ اصلاحیه صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورت‌های مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد دوره مالی ۸ ماه و۱۳ روز منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) گزارش عملکرد دوره مالی ۸ ماه و۱۳ روز منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ صورت‌های مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ گزارش عملکرد دوره مالی ۸ ماه و۱۳ روز منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) گزارش عملکرد دوره مالی ۸ ماه و۱۳ روز منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ اصلاحیه صورت‌های مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) اصلاحیه صورت‌های مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ اصلاحیه گزارش عملکرد دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ اصلاحیه گزارش عملکرد دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورت‌های مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ صورت‌های مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ اصلاحیه دوم صورت‌های مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) اصلاحیه(مربوط به تکالیف مجمع) صورت‌های مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آبانماه ۱۳۹۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آبانماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ صورت‌های مالی دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ صورت‌های مالی دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی بهمن ماه ۱۳۹۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی بهمن ماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ صورت‌های مالی دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ صورت‌های مالی دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به فروردین ماه۱۳۹۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به فروردین ماه۱۳۹۸ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صورت‌های مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ صورت‌های مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آبانماه ۱۳۹۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آبانماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ صورت‌های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) صورت‌های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ صورت‌های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) صورت‌های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۱/۱۰

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۸

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۸

۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۹

صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۱۰

صورت های مالی میان دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

صورت های مالی میان دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۲۰

اصلاحیه صورت های مالی دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

اصلاحیه صورت های مالی دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۲۰

اصلاحیه گزارش عملکرد دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

اصلاحیه گزارش عملکرد دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۹/۰۳/۱۰

صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۴/۱۰

صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹

صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹

۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۹/۰۵/۰۸

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به تیرماه ۱۳۹۹

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به تیرماه ۱۳۹۹

۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۵/۱۳

صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) 

صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - حسابرسی شده

صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۶/۰۵

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ۹۹

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ۹۹

۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۰۹

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۹  

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۹

گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۲۸

صورت مالی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ (حسابرسی نشده). 

صورت مالی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ (حسابرسی نشده). 

۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۲۸

گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ (حسابرسی نشده). 

گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ (حسابرسی نشده). 

۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد مدیران مشاهده
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی  منتهی به مهر ماه ۱۳۹۹ صورت وضعیت پرتفوی  منتهی به مهر ماه ۱۳۹۹ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آبان ماه ۱۳۹۹ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آبان ماه ۱۳۹۹ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آذر ماه ۱۳۹۹ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آذر ماه ۱۳۹۹ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده