مجامع صندوق


تاریخ عنوان شرح سال مالی فایل ضمیمه
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ مجمع موسسین صندوق مجمع موسسین صندوق مشاهده
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ مشاهده
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ مشاهده
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۳۰ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ مشاهده
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ مشاهده
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ مشاهده
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ مشاهده
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۰۱-۰۷-۹۷ مجمع تغییرات اساسنامه ( تصویب صورتمالی ) مورخ ۰۱-۰۷-۹۷ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۰۱-۰۸-۹۷ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۰۱-۰۸-۹۷ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۲۸-۰۲-۹۸ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۲۸-۰۲-۹۸ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۲۷-۰۵-۹۸ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۲۷-۰۵-۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ مجمع تغییرات میدنامه مورخ ۱۶-۰۶-۹۸ مجمع تغییرات میدنامه مورخ ۱۶-۰۶-۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ مجمع تغییرات میدنامه مورخ ۲۷-۰۵-۹۸ مجمع تغییرات میدنامه مورخ ۲۷-۰۵-۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۰۶-۱۱-۹۸ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۰۶-۱۱-۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۰۸-۱۰-۹۸ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۰۸-۱۰-۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۱۲/۰۵

مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۲۶-۱۱-۹۸

۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۰۱/۰۶

مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۲۴-۱۲-۹۸

مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۲۴-۱۲-۹۸

۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۲۴

مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۰۳-۰۲-۹۹

مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۰۳-۰۲-۹۹

۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۰۵/۲۶

اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶

مشاهده
۱۳۹۹/۰۶/۱۵

مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶

مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶

۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۰۶/۲۳

مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۰۶/۲۹

اسامی حاضرین در مجامع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۰۹

مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۱۵

مجمع تغییرات امید نامه مورخ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

مجمع تغییرات امید نامه مورخ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۲۰

مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۲۱

مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۲۸

مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۲۷

مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۰۸/۱۰

مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۰۸/۲۶

مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اسامی حاضرین در مجامع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ اسامی حاضرین در مجامع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ اسامی حاضرین در مجامع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ اسامی حاضرین در مجامع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ اسامی حاضرین در مجامع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ اسامی حاضرین در مجامع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ اسامی حاضرین در مجامع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ اسامی حاضرین در مجامع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ اسامی حاضرین در مجامع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ اسامی حاضرین در مجامع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ اسامی حاضرین در مجامع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ مشاهده
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ اسامی حاضرین در مجامع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ اسامی حاضرین در مجامع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ مشاهده
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشاهده