مجامع صندوق


تاریخ عنوان شرح سال مالی فایل ضمیمه
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ مجمع موسسین صندوق مجمع موسسین صندوق مشاهده
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ مشاهده
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ مشاهده
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ مشاهده
۱۳۹۷/۰۲/۳۰ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ مشاهده
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ مشاهده
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ مشاهده
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ مشاهده
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۰۱-۰۷-۹۷ مجمع تغییرات اساسنامه ( تصویب صورتمالی ) مورخ ۰۱-۰۷-۹۷ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۰۱-۰۸-۹۷ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۰۱-۰۸-۹۷ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۲۸-۰۲-۹۸ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۲۸-۰۲-۹۸ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۲۷-۰۵-۹۸ مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۲۷-۰۵-۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ مجمع تغییرات میدنامه مورخ ۱۶-۰۶-۹۸ مجمع تغییرات میدنامه مورخ ۱۶-۰۶-۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ مجمع تغییرات میدنامه مورخ ۲۷-۰۵-۹۸ مجمع تغییرات میدنامه مورخ ۲۷-۰۵-۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده