دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز


ترکیب واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

دارندگان واحدهای ممتاز تعداد واحدهای ممتاز درصد
سبدگردان سهم آشنا 17,400 99.43
کارگزاری سهم آشنا 90 0.52
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا 10 0.05
جمع 17,500 100