ارزش خالص دارائی‌های ترکیبی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم