بازدهی هفتگی


تاریخ پایان برابر با تاریخ آخرین NAV اعلام شده قرار گرفت.