صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
ثبت شده به شماره 42953 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری
ثبت شده به شماره 11538 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
آغاز فعالیت: ۱۳96/07/18

اساسنامه

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم مشتمل بر 59ماده و 69 تبصره می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص در امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است.
موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه،بازارگردانی اوراق بهادار مشخص بر طبق امیدنامهو سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/فرابورس ایران، اوراق با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است.
در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصیل بیان گردیده است.
توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند.

متن کامل اساسنامه
تغییرات اساسنامه مورخ 24-10-96
تغییرات اساسنامه مورخ 08-02-97
تغییرات اساسنامه مورخ 01-07-97
تغییرات اساسنامه مورخ 10-09-97
تغییرات اساسنامه مورخ27-05-98
تغییرات اساسنامه مورخ08-10-98

تغییرات اساسنامه مورخ 26-05-99

تغییرات اساسنامه مورخ 29-06-99

اساسنامه نهایی