اخبار


انتشار صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به مهرماه 1398 در تارنما و سایت کدال

۱۳۹۸/۸/۶


به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم منتهی به مهرماه 1398 در تاریخ 1398/08/06در تارنمای صندوق و سایت کدال منتشر گردید.


→ بازگشت